Zamówienia publiczne

numer ogłoszeniatematdata publikacjikategoria
11INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przypraw do Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice2018-12-06dostawy
10OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wody do BIGB Baltica Oddział Potulice2018-12-05dostawy
10INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wody do Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice 2018-12-05dostawy
11Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przyprawy do BIGB Baltica Oddział Potulice (znak sprawy 11/2018/BIGB O/POTULICE), 2018-11-28dostawy
10Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wody i napojów do BIGB Baltica Oddział Potulice (znak sprawy 10/2018/BIGB O/POTULICE), 2018-11-28dostawy
8 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamiam, że z powodu okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp unieważnione zostało postępowanie na dostawy przypraw do (znak sprawy 8/2018/ BIGB O /Potulice w grupie 2 i 3, ponieważ postępowanie w niniejszej grupie obarczone jest niemożliwą do usuniecia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.2018-11-28dostawy
9 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, ,niniejsze postępowanie na dostawy wody i napojów znak sprawy 9/2018/BIGB O/Potulice zostało unieważnione ponieważ postępowania to jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.2018-11-28dostawy
9INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wody i napojów do Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice 2018-11-26dostawy
8INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przypraw do Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice 2018-11-23dostawy
40Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: „Dostawa i montaż zbiornika bezciśnieniowego wraz z osprzętem na wodę p.poż. i pitną na zadaniu pn. Przebudowa oddziału położniczo – ginekologicznego w budynku E na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu”nr postępowania 40/2018.2018-11-15roboty budowlane
8Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przypraw do BIGB Baltica Oddział Potulice (znak sprawy 8/2018/BIGB O/POTULICE), 2018-11-16dostawy