Zamówienia publiczne

numer ogłoszeniatematdata publikacjikategoria
2/GB/2018Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetarg nieograniczony, zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) pn.: Modernizacja obiektów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego, jako podwykonawca generalnego wykonawcy2018-06-18roboty budowlane
1/GB/2018Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetarg nieograniczony, zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) pn.: Modernizacja obiekt�w jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości na terenie województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego jako podwykonawca generalnego wykonawcy2018-06-18roboty budowlane
14Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: „Wykonanie instalacji wod-kan, p. poż. , co i ct na zadaniu: Rozbudowa budynku administracji na terenie Zakładu Karnego we Włocławku” nr postępowania 14/2018. 2018-05-25dostawy
13Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na zadaniu: Rozbudowa budynku administracji na terenie Zakładu Karnego we Włocławku” nr postępowania 13/2018. 2018-05-25roboty budowlane
9Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: „ Remont dachu w pawilonie mieszkalnym B w ZK-1 w Grudziądzu” nr postępowania 9/2018r 2018-05-18roboty budowlane
10Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: „Instalacje elektryczne na zdaniu: Rozbudowa budynku administracji w Zakładzie Karnym we Włocławku” nr postępowania 10/2018. 2018-05-18dostawy
11Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: „ Instalacje teletechniczne na zadaniu :Rozbudowa budynku administracji w ZK - Włocławek” nr postępowania 11/2018r. 2018-05-18roboty budowlane