Statute

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.11.2010 r.

 

 

Statut

Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA

 

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1.

 1. Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA, zwana dalej „Instytucją", jest jednostką sektora finansów   publicznych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zpóźn. zm.4)).
 2. Instytucja działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§2.

 1. Siedzibą Instytucji jest Gdańsk.
 2. Instytucja posiada oddziały w Bydgoszczy, Potulicach oraz Włocławku.
 3. Instytucja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§3.

Organem założycielskim Instytucji jest Minister Sprawiedliwości.

§4.

 1. Instytucja realizuje zadania publiczne, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.
 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługowa oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów nie będących jednostkami sektora finansów publicznych.
 3. Instytucją kieruje Dyrektor Instytucji, zwany dalej „Dyrektorem".
 4. Dyrektor zarządza Instytucją przy pomocy zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych przed nim za realizację zadań wynikających przydzielonego im zakresu obowiązków.
 5. Dyrektor informuje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o zamiarze powołania i odwołania swojego zastępcy.

Rozdział 2

Przedmiot działalności

§6.

Przedmiotem działalności Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)Jest:

Lp.

PKD

Nazwa

1.

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

2.

22.23.Z

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

3.

25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

4.

31.09.Z

Produkcja pozostałych mebli

 

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

6.

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

7.

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

8.

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

9.

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

10.

46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

11.

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

12.

46.66.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

13.

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

14.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

15.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

16.

68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

17.

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

18.

73.12.D

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

19.

77.32.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

20.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

22.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

 

 Rozdział 3

Przedstawicielstwo i organizacja Instytucji

§7.

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytucji upoważniony jest Dyrektor.
 2. Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy, dokonując czynności prawnych w imieniu Instytucji, działają w granicach ich umocowania.
 3. Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2, obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 10.000 euro lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Instytucji do świadczenia o wartości powyżej 10.000 euro, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
 4. Pełnomocników Instytucji, o których mowa w ust2, ustanawia i odwołuje Dyrektor.
 5. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

§8.

Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjnynadawany przez Dyrektora.

 

Rozdział 4

Mienie Instytucji

§9.

W celu realizacji statutowych zadań Instytucję wyposaża się w:

1)   nieruchomości, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do statutuktóre po wydaniu przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Służby Więziennejstanowić będą własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Instytucji;

2)   inne niż określone w pkt 1 składniki aktywów trwałych i obrotowychwedług bilansów zamknięcia przekształcanych gospodarstw pomocniczychpo uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń, które po zagregowaniu stająsię bilansem otwarcia Instytucji.

§10.

 1. Instytucja samodzielnie gospodaruje przydzielonym jej i nabytym mieniemz zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz § 11 — 13.
 2. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Instytucji stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.[1]).
 3. Nieruchomości Instytucji mogą być przedmiotem czynności prawnych, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rozporządzanie nieruchomością odbywa się za uprzednią zgodą Ministra Sprawiedliwości. Czynności prawne dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.
 4. Czynność prawna dotycząca utworzenia lub udziału Instytucji w innej osobie prawnej wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości. Czynność prawna dokonana bez takiej zgody jest nieważna.

Do sprzedaży oraz oddania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych Instytucji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 201C r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażane są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), z zastrzeżeniem § 12.

Sprzedaż oraz oddanie w najem lub dzierżawę aktywów trwałych Instytucji o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 50.000 euro, wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.

§13,

 1. Aktywa Instytucji mogą być przedmiotem darowizny lub użyczenia, o ile ich sprzedaż, najem lub dzierżawa nie dojdzie do skutku.
 2. Zasady określonej w ust. 1 nie stosuje się w przypadku dokonywania darowizny lub użyczenia na rzecz innej instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, albo na rzecz jednostki organizacyjnej resortu sprawiedliwości.
 3. Darowizna aktywów o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 25.000 euro wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości wyrażonej na piśmie.
 4. Jeżeli wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym dla jednego obdarowanego, przekroczy kwotę 25.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny dla tego obdarowanego wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.
 5. Jeżeli łączna wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym, przekroczy kwotę 40.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.
 6. Czynności prawne, o których mowa w ust. 3-6, dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.

§14.

 1. Wyrażone w euro wartości aktywów Instytucji, o których mowa w § 12 i 13, oraz wartości zabezpieczeń na majątku Instytucji, o których mowa § 16 ust. 5, przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonywana jest czynność prawna.
 2. Wartość jednostkową aktywu, o której mowa w § 12 i 13, określa się na podstawie cen rynkowych albo wartości księgowej tego aktywu, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa i źródła uzyskiwania przychodów 

§15.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest roczny plan finansowyzatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości.
 2. Projekt rocznego planu finansowego jest sporządzany przez Dyrektora i przekazywany Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.
 3. Zaakceptowany projekt rocznego planu finansowego Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
 4. Instytucja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 5. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz propozycję podziału zysku lub sposobu pokrycia straty Instytucji.
 6. Minister Sprawiedliwości zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz podział zysku lub sposób pokrycia straty Instytucji.

§16.

 1. Podstawowym źródłem przychodów Instytucji jest prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem działalności określonym w § 6. Instytucja może również uzyskiwać przychody z innych źródeł, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także darowizn, spadków i zapisów,
 2. Instytucja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania i rachunku ekonomicznego, a osiągane zyski przeznacza w szczególności na zwiększenie funduszu Instytucji, o którym mowa w art. 28 ust. 5-7 ustawy o finansach publicznych, nagrody dla osób zatrudnionych w Instytucji oraz inne cele określone w odrębnych ustawach.
 3. Instytucja występuje w obrocie we własnym imieniu na własny rachunek.
 4. Przed zaciągnięciem przez Instytucję zobowiązania przewyższającego 30% rocznych przychodów, ujętych w planie finansowym, Dyrektor, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, występuje do Ministra Sprawiedliwości o wyrażenie zgody,
 5. Ustanowienie przez Instytucję zabezpieczenia na majątku Instytucji, w szczególności w formie hipoteki, zastawu, weksla, jeżeli łączna wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza 500.000 euro, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 4.

Rozdział 6

Nadzór i kontrola wewnętrzna

§17.

Nadzór nad działalnością Instytucji sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, który w szczególności dokonuje kontroli i oceny działalności Instytucji oraz pracy Dyrektora.

Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest przez upoważnione osoby na podstawie zarządzenia.

Dyrektor przekazuje Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej:

1)  kopie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Instytucji -niezwłocznie po zakończeniu tych kontroli;

2)  okresowe informacje dotyczące realizacji zadań Instytucji - w terminach i trybie określonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej; 

3)  sprawozdania budżetowe, które przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości w terminach i trybie określonym w odrębnych przepisach.

§18.

 1. Kontrola wewnętrzna Instytucji realizowana jest w ramach kontroli zarządczej, określonej w przepisach o finansach publicznych.
 2. Zapewnienie  funkcjonowania wewnętrznej  kontroli  zarządczej  należy do obowiązków Dyrektora, który określa szczegółowe zasady jej organizacjii funkcjonowania.
 3. Zapewnienie   funkcjonowania   zewnętrznej   kontroli   zarządczej   należy  do obowiązków   Dyrektora   Generalnego   Służby   Więziennej,   który  określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.

Rozdział 

Zmiana statutu

§19.

Minister Sprawiedliwości własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub na wniosek Dyrektora, przekazany za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może dokonać zmian niniejszego statutu, w drodze zarządzenia.

 

Załącznik do statutu Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej

BALTICA

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ,

PRZEZNACZONYCH NA WYPOSAŻENIE BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA


 1. Zabudowana nieruchomość o powierzchni około 1,4838 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym we Włocławku, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Włocławku, położona we Włocławku przy ul. Bartnickiej, wobec której zostaną podjęte działania mające na celu jej geodezyjne wydzielenie z nieruchomości, obejmującej działkę nr 1/64 z obrębu nr 2140 - Michelin km 14, opisanej w księdze wieczystej KW WLW/00082968/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku.
 2. Zabudowana nieruchomość o powierzchni około 0,2585 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, położona w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej, wobec której zostaną podjęte działania mające na celu jej geodezyjne wydzielenie z nieruchomości, obejmującej działki nr 14/9, 29/3, 37/6 obrębu nr 0210, opisanej w księdze wieczystej KW BY1 B/00085224/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

 

 

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.11.2010 r.